เผยแพร่ประกาศ "ใช้ธนบัตรที่ระลึก" ชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่

20 มิถุนายน 2567

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศใช้ ธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา 100 บาทแบบใหม่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จากกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศใช้ธนบัตรที่ระลึกแบบใหม่ ชนิดราคา 100 บาท เผยรูปแบบ สี ขนาด เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ระบุ

เผยแพร่ประกาศ "ใช้ธนบัตรที่ระลึก" ชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่

โดยมี ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา 100 บาท ที่จะนำออกใช้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ลงนามโดยนายพิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100 บาทออกใช้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่ประกาศ "ใช้ธนบัตรที่ระลึก" ชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่
 

ณ สมัยอันเป็นมหามงคลนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เผยแพร่ประกาศ "ใช้ธนบัตรที่ระลึก" ชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่

 

เผยแพร่ประกาศ "ใช้ธนบัตรที่ระลึก" ชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่

 

เผยแพร่ประกาศ "ใช้ธนบัตรที่ระลึก" ชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่